https://www.douffetheuts.nl/zorgplicht-werkgever-bij-bedrijfsongevallen/n81c0
 
Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongevallen
1 februari 2016
Douffet & Heuts
Werkgevers dienen er voor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werk uitvoeren.
Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongevallen

Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongevallen

Uitgangspunt van de wet

Werkgevers dienen er voor te zorgen dat werknemers onder veilige omstandigheden hun werk uitvoeren.

In de wet staat dat werkgevers aansprakelijk zijn voor ongevallen die werknemers meemaken tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden, tenzij aangetoond wordt dat zij hun zorgplicht voor de werknemers zijn nagekomen (artikel 7:658 BW).

Veel regelgeving met betrekking tot veiligheid is terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet en bijbehorende besluiten.

Dit onderwerp heeft raakvlakken met arbeidsrecht en letselschaderecht.

Gebeurt er een ongeval met een werknemer en kan de werkgever niet aantonen dat de zorgplicht is nagekomen, dan is de werkgever aansprakelijk. Als de werknemer letsel heeft opgelopen als gevolg van het ongeval, dan kan de werknemer daarvoor schadevergoeding vorderen van de werkgever. Een bedrijfsongeval kan tot veel problemen en schade leiden voor de werknemer. De werknemer ziet zich dan  genoodzaakt om een letselschadezaak tegen de werkgever te beginnen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf van de werkgever. De werkgever doet er dus goed aan om zich voor aansprakelijkheid te verzekeren.

Ook “goed werkgeverschap” (artikel 7:611 BW) kan in bepaalde situaties een rol spelen bij aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen.

Zorg voor de veiligheid

De inhoud van de zorgplicht verschilt natuurlijk sterk per branche en bedrijf. Een bouwbedrijf vult die plicht weer anders in dan een bank.

Een bouwbedrijf dient bijvoorbeeld zorg te dragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (helmen, schoenen enz.), duidelijke instructies en moet toezien op het naleven van die instructies. Het schoorsteenveegbedrijf moet voor deugdelijke valbeveiliging zorgen. In het zwembad dient de vloer antislip te zijn en dient de zweminstructeur schoenen met speciale zolen te dragen. De bank dient haar medewerkers te voorzien van goede computerschermen en stoelen.

Verkeersongeval tijdens het werk 

De zorg voor veilige werkomstandigheden valt niet altijd onder het bereik van de werkgever. Er zijn situaties waarin de werkgever weinig of geen invloed kan uitoefenen op de veiligheid. Het verkeer is daar een voorbeeld van.

Werknemers die veel buiten werken, aan het verkeer deelnemen voor het werk of in de buurt van of op de openbare weg werken, lopen het risico een verkeersongeval mee te maken. In deze situaties heeft de werkgever weinig of geen controle over de veiligheid. Op het gedrag van de andere deelnemers aan het verkeer heeft de werkgever namelijk geen invloed.

De Hoge Raad heeft zich over dit soort zaken uitgesproken en geoordeeld dat een werkgever in beginsel niet aansprakelijk is voor een verkeersongeval (veroorzaakt door een derde) dat een werknemer tijdens het werk overkomt. De zorgplicht van de werkgever strekt niet zo ver dat hij ook aansprakelijk is als hij geen invloed op de omstandigheden heeft. In beginsel, want de zorgplicht brengt wel mee dat de werkgever de werknemer voor dit soort risico’s voldoende verzekert. In het geval er geen deugdelijke verzekering is voor de werknemer, kan dat toch weer leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever.  De grondslag is in dit geval “het goed werkgeverschap".  Werknemers die voor hun werk aan het verkeer deelnemen of op de openbare weg werken met veel gemotoriseerd verkeer in de buurt werken , lopen nu eenmaal het risico dat zij slachtoffer worden van een verkeersongeval. Van verkeersongevallen is bekend dat deze grote gevolgen kunnen hebben voor de slachtoffers.

De aansprakelijkheid van de werkgever wegens het ontbreken van een goede verzekering voor de werknemer (op grond van artikel 7:611 BW) geldt alleen voor ongevallen in het verkeer, niet voor andere bedrijfsongevallen.

Welke verzekering?

Voor de vraag welke verzekering afgesloten dient te worden, kan een werkgever zich het beste wenden tot een deskundige op dat gebied (de tussenpersoon bijvoorbeeld).

Het uitgangspunt van de Hoge Raad is in ieder geval dat het risico verzekerbaar moet zijn en tegen een redelijke premie. Het moet betaalbaar en haalbaar zijn voor de werkgever.

Een werkgever dient in ieder geval altijd een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Voor gemotoriseerde voertuigen geldt dat deze verplicht verzekerd moeten zijn (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen). Te denken valt ook aan een ongevallenverzekering en schade verzekering voor inzittenden (SVI).

Wenst u meer informatie ? Neem gerust contact met ons op.

 Zie ook onze posts:

Letselschade en bijstand

Recht op second opinion bij bedrijfsarts

Werkgever aansprakelijk bij overval supermarkt