https://www.douffetheuts.nl/bestuursrecht
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Bestuursrecht

Twee centrale begrippen in het bestuursrecht zijn: overheid en burger. De overheid heeft altijd te maken met iedereen en iedereen heeft altijd te maken met de overheid. Denk maar eens aan het bestrijden van misdaad of de aangifte van een pasgeboren kind. De overheid is overal.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze bestuursrecht specialisten

Mw. mr. M.M. Van Tol

Bestuursrechtspecialist

mr. G.M.M. Van Tilborg

Bestuursrechtspecialist


bestuursrechtWat houdt bestuursrecht in?

Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen overheid en burger. De overheid dient zich bij het nemen van besluiten te houden aan bepaalde regels die worden beschreven in het bestuursrecht. Zouden deze regels niet gelden, dan bezat de overheid een te grote macht om naar willekeur zaken te regelen.

Omdat er ook een bepaalde mate van controle moet zijn op dit overheidshandelen, belicht het bestuursrecht ook een andere kant. Is iemand het oneens met een besluit van de overheid, dan kan hiertegen ingegaan worden. Dit deel van het bestuursrecht wordt bestuursprocesrecht genoemd.

 

Algemene wet bestuursrecht

Wanneer de regelgeving op een bepaald rechtsgebied in Nederland niet uniform is, ontstaat er chaos. Men wil nu eenmaal weten waar men aan toe is. Om meer eenheid te brengen in de bestuurlijke wetgeving in Nederland, is de Algemene wet bestuursrecht ontworpen. Deze wet omvat de belangrijkste regels van het bestuursrecht. Hierin vindt men niet alleen bijvoorbeeld de wijze waarop de overheid een besluit moet onderbouwen en bekend moet maken, maar ook de regels voor het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen een besluit.

Bezwaar

Er kan zich een situatie voordoen waarbij u het oneens bent met een verleende bouwvergunning aan uw buren. Alledaagse situaties die voor u veelal vervelende consequenties (kunnen) hebben. Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan, dan kan er binnen zes weken een bezwaarschrift ingediend worden tegen dit overheidsbesluit. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Hetzelfde bestuursorgaan zal hierop een heroverweging nemen.

(Hoger) beroep

Nadat het bestuursorgaan de beslissing heeft heroverwogen, bestaat de mogelijkheid dat zij toch volhardt in haar beslissing en het bezwaar ongegrond verklaart. Deze nieuwe beslissing heet de beslissing op bezwaar. Ook over deze beslissing op bezwaar kan ontevredenheid geuit worden. Dit dient te gebeuren bij de bestuursrechter en wordt het instellen van beroep genoemd. Wanneer de beroepsprocedure ten einde is, bestaat er een laatste mogelijkheid om je tegen de uitspraak te verzetten. Dit heet het hoger beroep en kan ingesteld worden bij diverse instanties, waaronder de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State.

Juridische bijstand

In het Nederlandse bestuursrecht bestaan ontzettend veel wetten, regelingen, verordeningen en besluiten. Ofschoon het geen verplichting is om een advocaat in de arm te nemen wanneer u verwikkeld bent in een bestuursrechtelijk probleem, toch is het verstandig om dit wel te doen. Het is voor een leek namelijk een buitengewoon moeilijke opgave de valkuilen van het bestuursrecht te omzeilen. Het bestuursrecht is zeer gecompliceerd en de overheid zal kosten noch moeite sparen om de door haar genomen beslissing te rechtvaardigen.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van het behartigen van belangen inzake bestuursrechtprocedures. Door deze ruime ervaring kunnen wij een goede deskundige begeleiding bieden. Een bestuursrechtprocedure is maatwerk dat Douffet Heuts Advocaten door haar ruime specialistische kennis kan leveren.

De kosten van een advocaat

Juridische bijstand verlenen wij op basis van een uurtarief. Tot de mogelijkheden behoort ook om voor diegenen die on- of minvermogend zijn, een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is o.a. een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen.