https://www.douffetheuts.nl/algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MAATSCHAP DOUFFET HEUTS ADVOCATEN

 1. Douffet Heuts Advocaten (hierna: de Maatschap) is een maatschap van besloten vennootschappen en/of natuurlijke personen, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, bij welke uitoefening de Maatschap zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld. De Maatschap is gevestigd te Sittard (gemeente Sittard-Geleen) en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 14111357. 
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht daaronder begrepen, die door Opdrachtgever aan de Maatschap worden verleend, behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Al de bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen en medewerkers die voor de Maatschap werkzaam zijn en/of zijn geweest, alsmede van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van de Maatschap werkzaam zijn en/of zijn geweest.
   
 3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door de Maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
   
 4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met de Opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De Maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
   
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Aan de wijze waarop aan de opdracht uitvoering is gegeven, kunnen derden geen enkel recht ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart de Maatschap tegen eventuele aanspraken van derden dienaangaande, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen.
   
 6. Iedere aansprakelijkheid van de Maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering – die door de Maatschap overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid werd afgesloten – wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de Maatschap in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door de Maatschap in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar in rekening gebrachte honorarium.
   
 7. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval twaalf maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn bij Opdrachtgever en in ieder geval twee jaren na de datum van de laatste declaratie, tenzij de eventuele rechten van Opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.
   
 8. Op grond van de overeenkomst worden de belangen van de Opdrachtgever zo goed mogelijk behartigd. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat de Maatschap het bereiken van het beoogde doel en/of resultaat niet kan garanderen.
   
 9. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever aan de Maatschap een honorarium verschuldigd. Het honorarium is gebaseerd op het overeengekomen, althans op het moment van de ondertekening van het intakeformulier geldende uurtarief. De aan de opdracht bestede tijd wordt in rekening gebracht in eenheden van 6 minuten.
   
 10. Over het honorarium is een forfaitair percentage van 6% kantoorkosten verschuldigd. Verschotten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, kosten voor uittreksels en kosten verband houdend met de inschakeling van derden, zijn uitdrukkelijk niet inbegrepen in de kantoorkosten. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Over het honorarium, de kantoorkosten en de verschotten, is Opdrachtgever voorts belasting ter hoogte van 21% verschuldigd.
   
 11. De Maatschap is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen in verband met kostenstijgingen. De nieuwe tarieven zullen alsdan in lopende zaken vanaf dat moment gelden. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid, ervaringsjaren en specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dat zal echter zo tijdig mogelijk aan Opdrachtgever worden aangekondigd en in beginsel geen terugwerkende kracht hebben.
   
 12. De Maatschap is steeds gerechtigd van Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot uiteindelijk met de einddeclaratie zal worden verrekend.
   
 13. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot die kosten, welke op grond van de Wet op de Rechtsbijstand voor rekening van de Opdrachtgever komen, over de periode dat de gefinancierde rechtshulp van toepassing is.
   
 14. Betaling van de declaraties van de Maatschap dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen voormelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Maatschap kan in dat geval aanspraak maken op de wettelijke (handels-)rente en op vergoeding van de (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de incasso. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het openstaande bedrag van de declaratie(s). Bij gebreke van tijdige betaling van een (voorschot)declaratie is de Maatschap voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Niet-betaling van de eigen bijdrage in zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, kan tot gevolg hebben dat de toevoeging wordt ingetrokken. De Maatschap kan zich vervolgens onttrekken uit de zaak.
   
 15. De Maatschap is, na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende derdengelden, die zijn ontvangen door de Stichting Beheer Derdengelden Douffet Heuts Advocaten, aan te wenden ter voldoening van haar declaraties. Indien Opdrachtgever de declaratie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betwist of de toestemming intrekt, zal geen verrekening plaatsvinden.
   
 16. Na beëindigen van de werkzaamheden en vanaf sluiting van het dossier worden de relevante dossierstukken van Opdrachtgever door de Maatschap gedurende tien (10) jaar bewaard. Na deze termijn van tien jaren worden de stukken vernietigd. Gedurende deze tien jaren kan de Opdrachtgever op verzoek afschriften uit zijn/haar dossier verkrijgen.
   
 17. De Maatschap kent een interne klachtenregeling ten behoeve van haar cliënten. Deze is te vinden op de website van de Maatschap. In de kantoorklachtenregeling staat ook aan wie de klacht (het geschil) kan worden voorgelegd als de behandeling van de klacht niet tot tevredenheid van Opdrachtgever heeft geleid. Op eerste verzoek zal de Maatschap over de kantoorklachtenregeling de nodige informatie aan Opdrachtgever verschaffen.
   
 18. De rechtsverhouding tussen de Maatschap en Opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en de uitvoering van deze overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, worden beslecht door de burgerlijke rechter van het arrondissement Limburg, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.