https://www.douffetheuts.nl/algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE MAATSCHAP DOUFFET HEUTS ADVOCATEN

 1. De Maatschap Douffet Heuts advocaten is een Maatschap van besloten vennootschappen en/of natuurlijke personen, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, bij welke uitoefening de Maatschap zich kan laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van opdrachten worden ingeschakeld.
   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen, die aan de Maatschap wordt verleend behoudens voor zover bij de totstandkoming van een opdracht schriftelijk in andere zin is overeengekomen. Al de bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maatschapsleden, alsmede ten behoeve van de bestuurders van de besloten vennootschappen en van al diegenen die ten behoeve van en/of in dienst van de Maatschap werkzaam zijn. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht ten behoeve van een opdrachtgever zijn ingeschakeld.
   
 3. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door de Maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
   
 4. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met de opdrachtgever overleg worden gepleegd. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De Maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
   
 5. Iedere aansprakelijkheid van de Maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering – die door de Maatschap overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid werd afgesloten – wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat de Maatschap in verband met die verzekering draagt.
   
 6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen recht ontlenen.
   
 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever aan de Maatschap honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht De Maatschap is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp is de declaratie beperkt tot die kosten, welke op grond van de Wet op de Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen. Betaling van de declaraties van de Maatschap dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien de Maatschap over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van tenminste 15% van de vordering, vermeerderd met de verschotten, ten laste van de opdrachtgever.
   
 8. De maatschap declareert op basis van het met opdrachtgever overeengekomen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. De maatschap behoudt zich het recht voor om het overeengekomen uurtarief met maximaal 15% te verhogen met ingang van ieder volgend kalenderjaar.
   
 9. De maatschap behoudt zich het recht voor om derdengelden ten behoeve van de opdrachtgever – ontvangen door de Stichting Derdengelden Douffet Heuts Advocaten – aan te wenden ter voldoening van de declaraties van de maatschap aan de opdrachtgever. De maatschap maakt van dit recht gebruik, nadat de opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming en de opdracht tot betaling heeft gegeven aan de Stichting Derdengelden Douffet Heuts Advocaten en aan de maatschap.
   
 10. De Maatschap kent een interne Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies kan worden gekozen. Desgevraagd zal de Maatschap over beide regelingen de nodige informatie aan de opdrachtgever verschaffen.