https://www.douffetheuts.nl/wat-te-doen-bij-invordering-rijbewijs/n124c0
 
Wat te doen bij invordering rijbewijs?
1 december 2013
Douffet & Heuts
De wegenverkeerswet biedt de politie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het rijbewijs van bestuurders van motorvoertuigen in te vorderen.
Wat te doen bij invordering rijbewijs?

Wat te doen bij invordering rijbewijs?

De wegenverkeerswet biedt de politie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen het rijbewijs van bestuurders van motorvoertuigen in te vorderen. De politie kan een rijbewijs invorderen indien de bestuurder de veiligheid op de weg ernstig in gevaar heeft gebracht. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van snelheidsovertredingen of bij rijden onder invloed. De invordering van het rijbewijs kent een strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure.

Indien uw rijbewijs door de officier van justitie wordt ingevorderd, kunt u daartegen een klaagschrift indienen bij de bevoegde rechtbank. Hierna volgt een zitting. Los hiervan dient de officier van justitie na invordering van het rijbewijs binnen zes maanden de zaak voor te leggen aan de rechter. Het is echter mogelijk dat de officier van justitie voornemens is een strafbeschikking aan u uit te vaardigen. Dit betekent dat de officier van justitie bij een zogenaamde OM-zitting u sancties oplegt. Indien u voldoet aan die sancties, hoeft u niet meer voor de rechter te verschijnen en is de zaak, wat betreft de strafrechtelijke procedure, gesloten. Deze procedure kan daarom in een korte tijd afgehandeld worden.

Daarnaast zult u in de meeste gevallen ook een bestuursrechtelijke procedure moeten doorlopen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan aan u maatregelen opleggen. Zo kan het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren of u een alcoholslotprogramma opleggen. Tegen vrijwel alle maatregelen van het CBR kunt u bezwaar indienen bij het CBR. Indien het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de bevoegde rechtbank. Tot slot bestaat nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. De bestuursrechtelijke procedure kan daarom in sommige gevallen vrij lang duren.

Ons kantoor heeft een jarenlange expertise opgebouwd met de gang van zaken na een invordering van het rijbewijs, op zowel de strafrechtelijke als de bestuursrechtelijke procedure. Wij denken met u mee en staan voor u klaar. Neem daarom contact op met één van onze advocaten.

Hieronder volgt meer informatie over de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedure.

Strafrechtelijke procedure

Nadat de politie het rijbewijs naar de officier van justitie heeft gestuurd, moet deze binnen 10 dagen beslissen of het rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Zo niet, dan moet het rijbewijs worden teruggegeven. 

Hoe lang de officier van justitie het rijbewijs inhoudt, hangt af van de naar verwachting door de rechter op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid. In ieder geval zal de officier van justitie de zaak binnen 6 maanden aan de rechter moeten voorleggen. Doet hij dat niet binnen die termijn, dan moet het rijbewijs worden teruggegeven.

De invordering en inhouding van het rijbewijs zijn slechts voorlopige maatregelen die worden genomen in afwachting van de uiteindelijke afhandeling van de zaak, meestal door de rechter. Echter, vóórdat u voor de rechter moet verschijnen, vindt er een OM-zitting plaats. De officier van justitie legt dan sancties op. Als u zich daaraan houdt, wordt de zaak niet meer aan de rechter voorgelegd.

Bent u het niet eens met de opgelegde sancties van de officier van justitie, dan wordt de zaak alsnog voor de rechter gelegd. De rechter beslist uiteindelijk of het strafbaar feit kan worden bewezen, en zo ja, wat voor straf moet worden opgelegd. Legt de rechter een ontzegging van het rijbewijs op, dan wordt de tijd waarin het rijbewijs is ingevorderd en ingehouden van de duur van die ontzegging afgetrokken. A contrario houdt dit in dat het rijbewijs niet langer mag worden ingehouden dan voor de duur van de opgelegde rijontzegging.

Op het moment dat de officier van justitie de beslissing neemt het rijbewijs in te houden, kan daartegen een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. In het klaagschrift wordt de rechter verzocht te bevelen dat het rijbewijs wordt teruggegeven. De klager kan immers door de inhouding onevenredig grote schade zijn aangebracht, bijvoorbeeld omdat hij zonder rijbewijs zijn arbeid niet kan verrichten en daardoor geen of minder inkomen genereert. In praktijk lijkt de rechter voor dat argument slechts gevoelig te zijn als de klager niet eerder voor een dergelijke overtreding is bestraft.

Bestuursrechtelijke kant

Naast de strafrechtelijke procedure van de invordering kan ook het CBR het rijbewijs (tijdelijk) ongeldig verklaren. Als het CBR een mededeling van de politie ontvangt, heeft het CBR reden te twijfelen aan de geschiktheid om een motorvoertuig te besturen. Nu het CBR de taak heeft de veiligheid op de weg te waarborgen, neemt het CBR maatregelen door te controleren of betrokkene inderdaad geschikt kan worden geacht. Die controle vindt plaats door bijvoorbeeld het opleggen van een onderzoek in verband met alcohol of drugs. In tegenstelling tot de strafrechtelijke procedure, is de bestuursrechtelijke procedure niet op straf maar op de bescherming van de veiligheid op de weg gericht.