https://www.douffetheuts.nl/voorlopige-hechtenis-schorsing-en-wijziging-schorsingsvoorwaarden-ex-art-81-sv/n111c0
 
Wanneer u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kunt u worden aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst op verzoek van de officier van justitie en na toewijzing hiervan door de rechter-commissaris.
Voorlopige hechtenis, schorsing en wijziging schorsingsvoorwaarden ex art. 81 Sv

Voorlopige hechtenis, schorsing en wijziging schorsingsvoorwaarden ex art. 81 Sv

Wanneer u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit kunt u worden aangehouden en in voorlopige hechtenis geplaatst op verzoek van de officier van justitie en na toewijzing hiervan door de rechter-commissaris. Dat verzoek van de officier van justitie heet “vordering tot inbewaringstelling”. Het criterium hiervoor is dat er een ernstig vermoeden van schuld aanwezig is, dat u het strafbare feit inderdaad heeft begaan.

Wanneer u in voorlopige hechtenis wordt geplaatst, betekent dit dat u gedetineerd zit in een penitentiaire inrichting (ook wel huis van bewaring genoemd) en aldaar de uitkomst van uw strafproces dient af te wachten. Na veertien dagen eindigt deze inbewaringstelling, doch deze kan op verzoek van de officier van justitie gevolgd worden door een vordering tot gevangenhouding. De gevangenhouding geldt voor maximaal 30 dagen en kan tweemaal evenredig worden verlengd. Tijdens de voorlopige hechtenis kunnen er ook beperkingen aan u worden opgelegd in het belang van het onderzoek, bijvoorbeeld de beperking dat u enkel contact mag hebben met uw advocaat en dat u verder niemand anders mag spreken of ontvangen.

Het feit dat u als verdachte – en uitdrukkelijk niet als dader! – gedetineerd zit, is behoorlijk ingrijpend en onder omstandigheden is het dan ook mogelijk om de voorlopige hechtenis te (laten) schorsen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Daartoe moet een verzoek worden gedaan bij de rechter-commissaris die de zaak in behandeling heeft. De rechter weegt uw persoonlijke belangen af tegen het belang van voortzetting van de voorlopige hechtenis en besluit op basis daarvan over te gaan tot toekenning of afwijzing van het verzoek.

De voorlopige hechtenis wordt bij toewijzing veelal voor onbepaalde tijd geschorst, waarbij bepaalde voorwaarden aan de schorsing worden verbonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorwaarde dat u uw paspoort en/of identiteitsbewijs moet inleveren bij de politie, dat u zich niet schuldig zult maken aan enig misdrijf gedurende de schorsing of dat u op geen enkele manier, direct of indirect, contact mag opnemen met medeverdachten en/of slachtoffers. Als de voorlopige hechtenis is geschorst, betekent dit enkel dat u voorlopig in vrijheid het oordeel van de rechter mag afwachten. U blijft dan formeel gedetineerd, maar hoeft niet daadwerkelijk in de penitentiaire inrichting te verblijven. Dit is anders bij een opheffing van de voorlopige hechtenis.

Wanneer schorsing slechts voor een zeer korte periode noodzakelijk is wegens gebeurtenissen in uw privéleven, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid, dan gebeurt een schorsing meestal voor bepaalde tijd (één of twee dagen). Een dergelijk verzoek dient dan aan de directeur van de penitentiaire inrichting waar u verblijft te worden gedaan.

Zowel op initiatief van het Openbaar Ministerie alsook op initiatief van uw advocaat kunnen de u opgelegde schorsingsvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd. Het kan immers zo zijn dat er geen in redelijkheid te respecteren belang meer is bij instandhouding van (een van) de voorwaarden en de voorwaarde(n) te belastend voor u zijn. Denk hierbij aan het geval waarin u uw paspoort en/of identiteitsbewijs heeft moeten inleveren bij de politie en u dus gedurende lange tijd niet meer in de gelegenheid bent om familie in het buitenland te bezoeken. Uw advocaat kan dan een verzoek tot wijziging van de schorsingsvoorwaarden op grond van artikel 81 Wetboek van Strafvordering indienen waarbij hij of zij gemotiveerd aangeeft waarom een wijzing noodzakelijk is en uiteenzet, dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis. Tegen de beslissing van de rechtbank  kan de officier van justitie binnen twee weken in beroep gaan.

Wordt u verdacht van een strafbaar feit en heeft u rechtsbijstand nodig? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.