https://www.douffetheuts.nl/slachtoffer-van-een-ongeval/n104c0
 
Slachtoffer van een ­ongeval?
1 januari 2015
Douffet & Heuts
Slachtoffers van een ongeval, worden vaak keihard gecon­fron­teerd met het letsel dat een dergelijk ongeval teweeg brengt, zeker wanneer het gaat om ernstig letsel.
Slachtoffer van een ­ongeval?

Slachtoffer van een ­ongeval?

Neem altijd een letselschadeadvocaat in de arm. Bij ons kunt u terecht bij mr. P.R.J.M. Douffet of mr. M.M. van Tol.

Slachtoffers van een ongeval, worden vaak keihard gecon­fron­teerd met het letsel dat een dergelijk ongeval teweeg brengt, zeker wanneer het gaat om ernstig letsel.

Los van het persoonlijke leed dat voor het slachtoffer zelf hieruit voortvloeit, is er vaak ook sprake van enorme finan­ciële schade.

Denk aan een slachtoffer dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die niet wordt verlengd, omdat hij/zij t.g.v. van het ongeval niet meer in staat is zijn/haar werk te doen. Of aan degene die wel een vast contract heeft, maar door het ongeval in de WIA belandt.

De aansprakelijke verzekeraar dient alle schade die hieruit voor het slachtoffer voortvloeit te vergoeden. De verzekeraar heeft om die schade te bepalen specialisten in dienst. Die weten precies waar zij over praten, terwijl de meeste slachtoffers (gelukkig) nooit eerder een ongeval hebben gehad en dus veelal leek zijn op het gebied van (letsel-)schaderegeling.

Net zo goed als het in Nederland vanzelfsprekend is dat slachtoffers recht hebben op optimale medische begeleiding, geldt dat ook voor deskundige juridische bijstand.

Wat kunnen zoal de extra kosten zijn die uit het ongeval voort­vloeien?

Als een huisvrouw in haar auto wordt aangereden en hierdoor bijvoorbeeld een whiplash oploopt, waardoor zijn haar huishouden niet meer kan voeren, dan vormen de kosten voor huishoudelijke hulp schade. Deze moeten dan door de aan­spra­kelijke assuradeur vergoed worden. (Ook wanneer er sprake is van zogenaamde mantelzorg.)

Denk ook maar eens aan iemand met een eigen bedrijf, dat hij/zij niet meer kan voeren.

Of iemand die studeert of een opleiding volgt binnen het bedrijf waar hij/zij werkt. De schade die dan kan ontstaan door blijvend inkomens­ver­lies als gevolg van het niet kunnen voltooien van die studie of belem­me­ring van de carrière is veelal zeer omvangrijk.  Wellicht is omscholing nood­zake­lijk. De kosten daarvan moeten eveneens vergoed worden.

Naast deze zogenaamde materiële schade hebben slachtoffers veelal ook recht op smartengeld (immateriële schadevergoeding), dat wordt uitgekeerd voor geleden pijn en/of gederfde levensvreugde.

Ook kunnen de nabestaanden van een slachtoffer recht hebben op ver­goeding voor het deel van het inkomen dat de kostwinnaar bin­nen bracht.

Waarom is het verstandig om (meteen) na een ongeval een  letsel­schadeadvocaat in de arm te nemen?

Meestal is de schade meteen na het ongeval merkbaar.

Deze schadeposten komen, wanneer daar een ander voor aansprakelijk is, voor ver­goe­ding in aanmerking. Denk hierbij dus niet alleen aan verkeers­on­ge­vallen, maar ook bedrijfsongevallen, medische fouten of een product­fout waarvoor de fabrikant aansprakelijk is.

Een van de eerste dingen die een letselschadeadvocaat regelt is het vragen van een voorschot op deze kosten. Het slachtoffer heeft meestal al genoeg ellende en daar moeten niet ook nog eens financiële zorgen bij komen.

Wat kost het inschakelen van een letselschadeadvocaat het slacht­offer?

Wanneer het slachtoffer een letselschadeadvocaat inschakelt is hij/zij op­dracht­gever en moet hij/zij het honorarium van de advocaat beta­len.

Echter, de redenering die hier gevolgd wordt is, dat wanneer het ongeval niet gebeurd was, het slachtoffer ook geen letselschadeadvocaat nodig zou heb­ben gehad.

Dit verklaart waarom ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) bepaalde dat iedereen als slachtoffer van een ongeval de kosten van deskundige bijstand, dus ook de kosten van een letselschadeadvocaat, als schadevergoeding kan terugvorderen van de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Een letselschadeadvocaat, die weet welke bedragen hij als schadevergoeding kan vragen, probeert veelal tot een genoegzame regeling in der minne met de tegenpartij te komen. In het merendeel van de gevallen lukt dat ook. Wanneer dat onverhoopt niet het geval is, zal er geprocedeerd moe­ten wor­den. In dat geval wordt bekeken of het slachtoffer voor gefinancierde rechts­hulp in aanmerking komt.

Uiteraard verdient het voorkeur om een genoegzame regeling te treffen, zodat een vaak lang slepende procedure voorkomen kan worden.

De letselschadeadvocaat zal zich tot het uiterste inspannen om, door te onderhandelen, een aanvaardbare regeling te treffen, waarmee een pro­ce­dure voorkomen kan worden. Het slachtoffer kan in gemoede op de erva­ring van de advocaat terug­val­len en hierop vertrouwen, zodat het slachtoffer zich volledig kan concen­tre­ren op het eigen herstel. 

Indien u vragen heeft of direct een van onze advocaten wilt inschakelen, dan kunt u contact opnemen met mr. P.R.J.M. Douffetof mr. M.M. van Tol.