https://www.douffetheuts.nl/gaan-en-staan-waar-je-wil-niet-met-de-kinderen/n152c0
 
Gaan en staan waar je wil? Niet met de kinderen!
1 november 2018
Douffet & Heuts
Toestemming voor verhuizing van de andere ouder. Bent u voornemens om te verhuizen naar een andere stad of naar het buitenland, en neemt u daarbij uw kinderen mee? Let op: indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kan dit niet zomaar. Familierechtadvocaten kunnen u dit uitleggen. Wij geven hieronder alvast informatie.
Gaan en staan waar je wil? Niet met de kinderen!

Bent u voornemens om te verhuizen naar een andere stad of naar het buitenland, en neemt u daarbij uw kinderen mee? Let op: indien er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kan dit niet zomaar. Familierechtadvocaten kunnen u dit uitleggen. Wij geven hieronder alvast informatie.

Uiteraard staat het de ouders vrij om te verhuizen. Een verhuizing naar een andere stad betekent echter veelal dat kinderen uit hun vertrouwde omgeving worden weggehaald. Ook kan een verhuizing op een grotere afstand een de contacten met de achterblijvende ouder beperken.   

Als u samen het ouderlijk gezag over de kinderen uitoefent, hebt u de toestemming van de andere ouder nodig voor de verhuizing naar een andere stad of ander land. Wanneer de andere ouder niet instemt met een verhuizing, dan kan vervangende toestemming bij de rechtbank worden gevraagd. Een advocaat dient dit verzoek namens u in. De rechtbank zal dan een belangenafweging maken tussen de belangen van de ouder die wenst te verhuizen, de belangen van de kinderen en de belangen van de achterblijvende ouder.

In de rechtspraak zijn een aantal criteria ontwikkeld waaraan de rechter toetst bij een verzoek tot vervangende toestemming voor verhuizing. De rechter zal onder meer beoordelen of de verhuizing goed doordacht en voorbereid is. Daarbij zal de rechter afwegen of er een noodzaak om te verhuizen bestaat en of er al voorbereidingen zijn getroffen voor de verhuizing.

De rechter toetst ook of er alternatieven zijn aangeboden ter compensatie van de gevolgen van de verhuizing. Alternatieven voor de contacten tussen de kinderen en de achterblijvende ouder, maar ook voor de extra reiskosten die het gevolg van een verhuizing kunnen zijn. Het is immers van belang dat de contacten tussen de kinderen en de achterblijvende ouder ook na de verhuizing worden bevorderd en kunnen plaatsvinden. De verhuizende ouder kan bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de reiskosten bieden aan de achterblijvende ouder, om zo de contacten te kunnen bevorderen.

De rechter neemt verder in de belangenafweging mee de continuïteit van de zorg over de kinderen na de verhuizing, alsmede de mate waarin de ouders in staat zijn met elkaar te overleggen. Verder speelt de leeftijd van de kinderen een rol, hun eigen mening (afhankelijk van de leeftijd) en de mate waarin het kind geworteld is in de woonomgeving en/of gewend is aan verhuizingen.

Of en in hoeverre de rechter vervangende toestemming verleent voor de verhuizing, is daarom volledig afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Over het algemeen geldt: hoe verder de verhuizing zal plaatsvinden, des te zwaarder de eisen zijn die gesteld worden aan de verhuizing. Het belang van het kind staat altijd voorop. Uw advocaat kan met enige mate van zekerheid beoordelen of uw verzoek zal stranden of juist succesvol zal zijn.

Een verhuizing op grotere afstand brengt overigens ook mee dat de kinderen naar een nieuwe school zullen gaan. Ook voor de aanmelding op de nieuwe school is in principe toestemming van de andere ouder nodig. Wanneer de andere ouder daarvoor geen toestemming verleent, kan daarvoor eveneens vervangende toestemming worden verzocht aan de rechtbank. Informeer uw advocaat daarom ook meteen over de andere zaken die u wilt regelen. De advocaat kan dan in het verzoek deze zaken combineren en het tegelijk aan de rechter voorleggen.

Heeft u overigens alleen het gezag en wenst u te verhuizen? U heeft dan formeel geen toestemming nodig van de andere ouder. Wel rust er op u als ouder een verplichting om de contacten tussen de kinderen en de andere niet-gezaghebbende ouder te bevorderen. Een veel gemaakte fout is dat er helemaal geen overleg met de andere ouder hoeft plaats te vinden. Dat u alleen het ouderlijk gezag hebt, neemt niet weg dat u uw beslissing om te verhuizen aan de andere ouder moet voorleggen en deze moet consulteren. Ook wanneer er geen sprake van gezamenlijk gezag is, kan een verhuizing worden tegengehouden,  wanneer dit zou betekenen dat de contacten van het kind met de andere ouder worden belemmerd en daarmee het belang van het kind in het gedrang komt.

Indien u van plan bent om op korte termijn te gaan verhuizen en u niet zeker ervan bent of u dit zomaar kunt doen, of heeft de andere ouder al laten weten geen toestemming te verlenen of lukt het u niet om afspraken te maken, of bent u juist de achterblijvende ouder en bent u het niet eens met de verhuizing, neem dan contact op. Onze advocaten helpen u graag verder.