https://www.douffetheuts.nl/erkenning-en-ouderlijk-gezag/n137c0
 
Erkenning en ouderlijk gezag
15 maart 2018
Douffet & Heuts
Er kan niet genoeg worden benadrukt dat erkenning en het ouderlijk gezag niet hetzelfde is. Deze twee begrippen vaak door elkaar gehaald, terwijl ze een geheel andere juridische betekenis hebben en andere consequenties met zich brengen.
Erkenning en ouderlijk gezag

Er kan niet genoeg worden benadrukt dat erkenning en het ouderlijk gezag niet hetzelfde is. Deze twee begrippen vaak door elkaar gehaald, terwijl ze een geheel andere juridische erkenning gezag familierechtbetekenis hebben en andere consequenties met zich brengen. Erkenning en ouderlijk gezag, hoe zit dit ook alweer?

Erkenning

In geval van erkenning bevestigt u in feite dat het kind uw kind is, daarmee wordt het juridisch ouderschap en daarmee de familierechtelijke betrekking vastgesteld. Erkenning kan na de geboorte van het kind geschieden, maar ook voorafgaand aan de geboorte. De moeder wie het kind baart is automatisch de moeder, zij hoeft het kind niet te erkennen. De andere ouder is echter niet automatisch de juridische ouder van het kind. Dit is alleen anders wanneer de ouders van het kind zijn getrouwd dan wel een geregistreerd partnerschap hebben ten tijde dat van de geboorte het kind. In dat geval is ook de andere ouder automatisch de juridische ouder.

De andere ouder die niet met de moeder is getrouwd of geen geregistreerd partnerschap heeft, kan deze ouder bij de gemeente alsnog het kind erkennen. Daartoe wordt een akte van erkenning opgesteld en wordt aan de geboorteakte gehecht.

Door de erkenning wordt u juridisch ouder. Daarmee staat zoals gezegd de familierechtelijke betrekking vast. U heeft recht op omgang met uw kind. Daarnaast worden u en uw kind wettelijke erfgenamen. Daarnaast bent u gehouden om voor uw kind te zorgen, ook op financieel gebied. Daarnaast is de andere ouder, na een verbreking van de relatie, verplicht om u informatie over het kind te verstrekken.

Let op, ook wanneer het kind niet is erkend bent u als biologische ouder ook verplicht om het kind te onderhouden en aldus eventueel alimentatie te betalen. Ook kunt u recht op omgang hebben. Wel dient er dan sprake te zijn van ‘family life’ oftewel een nauwe persoonlijke betrekking. Of en in hoeverre daarvan sprake is en daarmee de vraag of een recht op omgang bestaat, is afhankelijk van alle omstandigheden en feiten en is aan het oordeel van de rechter, als u er onderling niet uitkomt.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag komt niet tot stand door de erkenning. De moeder uit wie het kind wordt geboren oefent wel automatisch het ouderlijk gezag uit over het kind. De andere ouder oefent niet automatisch het ouderlijk gezag uit. Dit is, evenals bij erkenning, slechts anders wanneer de ouders van het kind zijn getrouwd dan wel een geregistreerd partnerschap hebben ten tijde van de geboorte van het kind. In dat geval oefent de andere ouder samen met de moeder uit wie het kind is geboren van rechtswege het ouderlijk gezag uit.

In geval er geen sprake is van een automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag van twee ouders, kan de andere ouder op gezamenlijk verzoek met de moeder dan wel op eenzijdig verzoek bij de rechtbank om vaststelling van het ouderlijk gezag verzoeken. Een eensluidend verzoek zal in beginsel altijd worden gehonoreerd en is eenvoudig aan te vragen.

Wanneer een eenzijdig verzoek tot vaststelling van het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de rechter komt, zal de rechtbank ook in beginsel het verzoek toewijzen tenzij het kind klem of verloren zal geraken tussen de ouders dan wel een vaststelling van het gezamenlijk ouderlijk gezag anderszins niet in het belang van het kind is.

Daarvan kan sprake zijn wanneer de relatie tussen de ouders zodanig is verstoord dat geen communicatie tussen de ouders mogelijk is, geen oplossing in dat kader voorhanden is en het kind daarmee onnodig wordt belast. Of wanneer gezamenlijk ouderlijk gezag op een andere manier in strijd met de belangen van het kind is, bijvoorbeeld in geval hulpverlening onnodig wordt vertraagd. De rechter zal daarbij alle feiten en omstandigheden bezien en steeds met het oog op het belang van het kind een beslissing nemen, zo nodig na een advies van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ook is het mogelijk dat in geval er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag zich in de praktijk diverse problemen voordoen, om welke reden een wijziging daarvan in eenhoofdig ouderlijk gezag in het belang van het kind wellicht noodzakelijk is. In dat geval kan eveneens een verzoek bij de rechtbank worden ingediend, waarbij op dezelfde gronden een afweging door de rechter zal plaatsvinden.

Het ouderlijk gezag houdt in dat u over de aangelegenheden met betrekking tot het kind beslissingen kunt nemen. Als gezaghebbende ouder mag u beslissingen nemen en handelt u namens uw kind. U bent de wettelijke vertegenwoordiger, al dan niet tezamen met de andere (gezaghebbende) ouder. Dit in tegenstelling tot een ouder die het kind enkel heeft erkend. Daarnaast bent u niet alleen als gezaghebbende ouder verantwoordelijk en aansprakelijk voor (gedragingen van) uw kinderen, ook bent u gehouden om als ouder te voorzien in het levensonderhoud van de kinderen en gehouden het nodige te verschaffen.

Erkenning en ouderlijk gezag zijn aldus van verschillende betekenis. Het is van belang om dit goed voor ogen te houden. Indien u de mogelijkheden van erkenning dan wel aanvraag of wijziging van het ouderlijk gezag wenst te bespreken, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Welke misverstanden bestaan er nog meer in het familierecht? Lees dit bericht!