https://www.douffetheuts.nl/mr-g-m-m-van-tilborg/l75c11
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Familierecht

Familie is een breed begrip: vader, moeder, oma, opa, tante, neef, nicht et cetera. Familiebanden ontstaan op verschillende wijzen: bijvoorbeeld bij een huwelijk, de geboorte van een kind of adoptie van een kind. De diverse familiebanden brengen diverse rechten en plichten met zich. De verschillende familiebanden en de daarbij behorende rechten en plichten zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.  

Familierecht omvat onder meer de volgende onderwerpen:

- Echtscheiding
- Geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan
- Alimentatie
- Omgang
- Erkenning
- Ouderlijk gezag

In het Burgerlijk Wetboek en de Jeugdwet is het jeugdrecht vastgelegd. Het jeugdrecht heeft vaak raakvlakken met bovengenoemde onderwerpen. Daaronder valt bijvoorbeeld ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en plaatsing in een instelling voor gesloten jeugdzorg.

Klik hier voor meer informatie over echtscheiding

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem contact op met onze familierecht specialisten

mr. G.M.M. Van Tilborg

Geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan

Het geregistreerd partnerschap is in de afgelopen jaren steeds meer gaan lijken op het huwelijk. De gevolgen zijn nagenoeg hetzelfde als bij het sluiten van een huwelijk.

Evenals bij een echtscheiding zullen bij een ontbinding van het geregistreerd partnerschap ook de volgende aspecten geregeld moeten worden: alimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedtaken van de minderjarige kinderen en de verdeling van gemeenschappelijke vermogensbestanddelen. 

Bent u het met elkaar eens en hebt u geen minderjarige kinderen, dan hoeft de ontbinding niet door een rechter te worden uitgesproken. Bij een huwelijk moet de echtscheiding altijd door een rechter worden uitgesproken. Het zelf regelen van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap: u moet wel door een advocaat een overeenkomst laten maken waarin de ontbinding wordt opgenomen. Ook de andere onderwerpen zoals alimentatie kunnen daarin worden opgenomen. 

Bent u het niet eens met elkaar of hebt u minderjarige kinderen, dan loopt de ontbindingsprocedure altijd via de rechter. Zo kunt u een uitspraak vragen over partneralimentatie. Zijn er minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht.

U doet er goed aan om daarbij deskundig advies in te winnen en gebruik te maken van rechtsbijstand door een advocaat.

Alimentatie

Ook na echtscheiding dan wel verbreking van een relatie, blijft u verplicht om elkaar financieel te ondersteunen. U kunt hierover zelf afspraken maken. Indien dit niet lukt, kan daartoe een verzoek bij de rechtbank worden ingediend. In geval van een procedure is rechtsbijstand van een advocaat verplicht. Daarnaast is het berekenen van alimentatie maatwerk: adequaat advies en rechtsbijstand is dan ook in alle gevallen onmisbaar.

Kinderalimentatie

Als ouder bent u wettelijk verplicht om uw kind te onderhouden tot het kind de 21ste levensjaar heeft bereikt. Na een scheiding of verbreking van een relatie zal het kind meestal bij één ouder wonen. Deze ouder draagt daardoor de meeste kosten voor het kind. De andere ouder betaalt om deze reden kinderalimentatie aan deze ouder als een bijdrage in die kosten. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de kosten welke de (betalende) ouder draagt wanneer de kinderen bij hem of haar zijn. Wanneer er meerdere kinderen zijn, wordt de alimentatie verdeeld over de kinderen.

Ook bij co-ouderschap kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Ondanks dat er een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken is. Het kan best zijn dat de ene ouder (veel) meer verdient dan de andere ouder, waardoor een bijdrage nog steeds nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien.

De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. De ouders kunnen daartoe zelf afspraken maken en in een ouderschapsplan neerleggen. Indien u er samen niet uitkomt, kan daartoe een verzoek bij de rechtbank worden ingediend. In dat laatste geval neemt de rechtbank een beslissing. Ook bij kinderalimentatie is het altijd verstandig een deskundige, zoals een advocaat, te raadplegen. 

Ook wanneer u nooit heeft samengewoond met de ouder van het kind of indien het kind niet door u is erkend maar wel het biologisch vaderschap vaststaat, bent u onderhoudsplichtig jegens het kind. Een stiefouder is verder alleen onderhoudsplichtig voor zijn stiefkind zolang het huwelijk voortduurt en zolang het kind duurzaam in het gezin van de ouder en stiefouder verblijft.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is alleen verschuldigd wanneer er sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. In geval van samenwonen is na de relatie geen partneralimentatie verschuldigd, tenzij overeengekomen in een samenlevingscontract. 

U kunt met uw ex-partner samen afspraken maken over partneralimentatie. Zo’n afspraak wordt in een convenant vastgelegd. U kunt een bedrag zelf afspreken of dit laten berekenen. Het is aan te raden om een berekening door een advocaat te laten opstellen die daarin ervaring heeft en bekwaam is. Ook wanneer u een voorstel ontvangt voor een bedrag, laat dit dan ook toetsen.

Indien u er samen niet uitkomt, kan een verzoek bij de rechtbank worden ingediend. De rechter zal dan een berekening opstellen en een beslissing nemen aan de hand van de stukken en hetgeen naar voren is gebracht door u beiden. 

Als eenmaal alimentatie is vastgesteld, kunnen omstandigheden nadien dusdanig veranderen dat de gemaakte afspraken of een beslissing van de rechtbank niet meer redelijk is. U kunt in dat geval opnieuw in overleg treden om het bedrag aan te passen. Ook kunt u de rechtbank verzoeken om het alimentatiebedrag te wijzigen. In enkele gevallen is het later wijzigen van de alimentatie beperkt mogelijk. Wilt u weten of de alimentatie kan worden gewijzigd, laat dit dan toetsen door een advocaat. 

Niet alleen mag u het alimentatiebedrag afspreken, u kunt ook afspraken maken omtrent de duur van de alimentatie. Indien u geen afspraken maakt, eindigt de partneralimentatie na het verlopen van de wettelijke termijn, op het moment van het uw overlijden of dat van uw ex-echtgenoot, wanneer de alimentatiegerechtigde hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen als ware gehuwd. Ook zijn er gevallen bekend dat de alimentatieplicht door de rechtbank is beëindigd vanwege wangedrag van de ex-partner of omdat de alimentatieontvanger in de gegeven omstandigheden te weinig doet om zelf in de kosten van het levensonderhoud te voorzien.

Omgang

Iedere ouder heeft in beginsel recht op contact en omgang met zijn of haar kind. Wanneer dit er niet is, kan contact en omgang op uw verzoek worden vastgesteld door de rechter. Indien het ouderschap juridisch niet vaststaat, kan het zijn dat u als ouder eerst moet aantonen dat u family life heeft (gehad) met het kind, alvorens het recht op omgang kan worden toegekend.

U kunt onderling afspraken maken over de wijze waarop en de invulling van de omgang. Dit wordt meestal vastgelegd in een ouderschapsplan. Indien u er samen niet uitkomt, is tussenkomst van een rechter noodzakelijk. De rechter beoordeelt of omgang in het belang van het kind is. De rechtbank wint daarbij advies van de Raad voor de Kinderbescherming in, waarbij de rechtbank kan besluiten om eerst een onderzoek door de Raad te laten uitvoeren alvorens een beslissing te nemen over omgang. 

Indien een omgangsregeling is vastgelegd en u van mening bent dat de omstandigheden zijn gewijzigd of dat de omgangsregeling niet meer in het belang van het kind is, dan is tussenkomst van een rechter vaak ook noodzakelijk.

Erkenning

Heeft u uw kind nog niet erkend en weigert de moeder mee te werken aan erkenning, dan kunt u dit via de rechtbank afdwingen. Wanneer het biologisch vaderschap niet vaststaat, is het mogelijk dat er een deskundigenonderzoek wordt ingesteld het ouderschap vast te stellen via DNA. 

Indien u omgang wenst met uw kind maar het kind nog niet heeft erkend, dan is het raadzaam de erkenning eerst via de rechtbank af te dwingen alvorens u verdere stappen onderneemt om omgang met uw kind te krijgen. Bij erkenning van het kind staat uw juridisch ouderschap al vast. U heeft in dat geval op basis van de wet recht op omgang met uw kind. In het andere geval moet u eerst aantonen dat sprake is van family life. Indien u dit niet heeft of daartoe nooit de kans heeft gekregen, kan dit in de procedure problemen opleveren welke ertoe kunnen leiden dat uw verzoek om omgang wordt afgewezen. 

De andere ouder kan verweer voeren tegen een verzoek tot erkenning. Dat zal succesvol zijn indien de verzoeker niet de biologische ouder is en/of erkenning niet in het belang van het kind is. 

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn of haar minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding wordt onder meer verstaan: de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Wanneer een kind uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren oefenen de echtgenoten van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag uit over hun kinderen geboren vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een echtscheiding dan wel ontbinding van het geregistreerd partnerschap verandert daarin niets, tenzij een verzoek tot wijziging naar eenhoofdig ouderlijk gezag wordt gedaan. 

In alle andere gevallen heeft alleen de meerderjarige moeder van rechtswege het ouderlijk gezag. Ouders die niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan kunnen daarom samen een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank om het gezamenlijk ouderlijk gezag vast te stellen. U kunt daartoe een formulier invullen en deze met de benodigde stukken toezenden of afgeven bij de rechtbank.

Indien het na de scheiding dan wel na het uiteengaan van de ouders niet meer lukt om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen, kan aan de rechtbank worden verzocht om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen en alleen u voortaan te belasten met het gezag over uw kind. De rechter zal in dat geval beoordelen of een wijziging van het ouderlijk gezag in het belang van het kind is, waarbij de rechter zal beoordelen of het kind ‘klem of verloren zal raken’ bij het voortduren van het gezamenlijk ouderlijk gezag. De rechter zal daarbij eveneens advies inwinnen van de Raad voor de Kinderbescherming en indien nodig een raadsonderzoek laten uitvoeren. 

Ook indien u als ouder geen ouderlijk gezag uitoefent en de andere ouder het eenhoofdig gezag heeft, kunt u aan de rechter verzoeken om samen met de andere ouder te worden belast met het gezag. In dat geval zal de rechter eveneens bezien of een wijziging in het belang van het kind is en het kind niet klem of verloren zal raken tussen u beiden. Ook daarbij speelt de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoekende en adviserende rol. 

Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en een ander die niet de ouder van het kind is, bijvoorbeeld de oma of stiefvader. Een dergelijk verzoek moet aan de rechter worden voorgelegd. Daarvoor gelden andere voorwaarden, zo moet een kind voor een bepaalde periode gezamenlijk zijn verzorgd door de ouder en de niet-ouder. Een familierechtadvocaat kan u daarbij goed adviseren en namens u de procedure voeren.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft de benodigde kennis alsmede jarenlange ervaring in juridische procedures ter zake tal van familierechtelijke kwesties in huis. Voordat een procedure wordt ingezet, bekijken onze familierechtadvocaten eerst of u er niet gezamenlijk uit kunt komen. In het familierecht is behoud van een goede verstandhouding immers belangrijk. Soms is een procedure noodzakelijk of de enige resterende keuze. Van Douffet Heuts Advocaten krijgt u dan ook adequate rechtsbijstand met aandacht voor de specifieke aandachtspunten van uw zaak. Dit kenmerkt de expertise van Douffet Heuts Advocaten.

De kosten van een advocaat

Juridische bijstand verlenen wij op basis van een uurtarief. Tot de mogelijkheden behoort ook om voor diegenen die on- of minvermogend zijn, een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen.