https://www.douffetheuts.nl/rechtsgebieden/familierecht/_426____NL
 

Rechtsgebieden

Ontdek wie wij zijn

Familierecht

Iedereen heeft familie, anders zou men niet bestaan. De familiebanden en de daarbij behorende rechten en plichten zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het is altijd noodzakelijk om te weten hoe het precies zit, zoals bij het huwelijk, de echtscheiding, de geboorte van een kind of de dood van een persoon.

Familierecht omvat onder meer de volgende onderwerpen:

- Echtscheiding
- Geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan
- Alimentatie
- Omgang
- Erkenning
- Ouderlijk gezag

Ook het jeugdrecht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en heeft vaak raakvlakken met bovengenoemde onderwerpen. Onder jeugdrecht valt bijvoorbeeld ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Klik hier voor meer informatie over echtscheiding

Geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan

Het geregistreerd partnerschap lijkt veel op het huwelijk en is in eerste instantie in het leven geroepen om homoseksuelen de mogelijkheid te geven hun relatie wettelijk vast te leggen en zo ook dezelfde gevolgen als bij het huwelijk te creëren. De verschillen tussen beide vormen is thans nagenoeg vervaagd.

Indien het geregistreerd partnerschap ontbonden moet worden, komen daarom dezelfde aspecten aan bod als bij een echtscheiding zoals alimentatie, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over de kinderen en de verdeling van de opgebouwde goederengemeenschap.

Het is aangeraden om hierbij deskundig advies in te winnen en gebruik te maken van rechtsbijstand.

Alimentatie

Als u gaat scheiden, dan blijft u verplicht om financieel voor elkaar en/of voor uw kinderen te zorgen. U kunt hier zelf afspraken over maken, maar soms is het noodzakelijk om te procederen. Alleen een advocaat mag namens u procederen in rechte. Daarnaast is het berekenen van alimentatie maatwerk. Adequaat advies en rechtsbijstand is dan ook onmisbaar.

Kinderalimentatie

Beide ouders zijn wettelijk verplicht om hun kind te onderhouden tot het kind de 21ste levensjaar bereikt. Veelal zal na scheiding het kind bij één ouder wonen en beperkt bij de andere ouder verblijven. Deze laatste ouder betaalt daarom kinderalimentatie aan de andere ouder om bij te dragen in de kosten van het kind wanneer het kind niet bij hem of haar is.

De kinderalimentatie is bedoeld als een bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Als ouders uit elkaar gaan, dan kunnen zij in het ouderschapsplan afspraken maken over de hoogte daarvan. Komt u er samen niet uit, dan neemt de rechter een beslissing hierover.

Ook indien u nimmer met de ouder van het kind hebt samengewoond of indien de vader het kind niet heeft erkend maar zijn biologisch vaderschap wel vaststaat, is deze ouder onderhoudsplichtig jegens het kind.

Partneralimentatie

Bij de scheiding kunnen uw ex-partner en u samen afspraken maken over de partneralimentatie. Zo’n afspraak wordt in een convenant vastgelegd. U kunt zelf een bedrag bedenken, maar u kunt dit ook laten berekenen. Het is zeer aan te raden om dit door een advocaat te laten doen die hierin ervaring heeft en bekwaam is. Krijgt u zelf een voorstel, laat dit dan ook toetsen.

Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter de alimentatie vaststellen. De rechter maakt dan zelf een berekening op basis van de bewijsstukken en argumenten die hij van beide ex-partners heeft ontvangen.

Verder kunnen de omstandigheden na een gezamenlijke afspraak of uitspraak van de rechter dusdanig veranderen dat die afspraak of uitspraak niet meer redelijk is. Als u er ook dan niet in onderling overleg uitkomt, kan de rechter op verzoek van een van u beiden een andere alimentatie vaststellen en een vorige afspraak of uitspraak wijzigen.

U mag samen met uw ex-partner afspreken hoelang de partneralimentatie betaald moet worden. Hebben u niets afgesproken? Dan eindigt de partneralimentatie na het verstrijken van de wettelijke termijn, wanneer u of uw ex-partner overlijdt, wanneer de alimentatiegerechtigde hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat of duurzaam gaat samenwonen als ware gehuwd. Er zijn ook gevallen bekend waarbij de alimentatieplicht door de rechter is beëindigd vanwege wangedrag van de ex-partner.

Omgang

Elke juridisch ouder heeft recht op contact en omgang met diens kind, behoudens bijzondere omstandigheden. De biologische ouder dient echter eerst aan te tonen dat hij family life heeft (gehad) met het kind, alvorens hem het recht op omgang kan worden toegekend. U kunt samen afspreken hoe u dit invult, maar komt u er niet uit dan is tussenkomst van een rechter noodzakelijk.Mocht er reeds een omgangsregeling zijn afgesproken of zijn vastgelegd en bent u van mening dat dit dient te worden gewijzigd of niet meer in het belang van het kind is, dan is tussenkomst door een rechter vaak ook noodzakelijk.

Erkenning

Ingeval u uw kind niet hebt erkend, wellicht omdat de moeder geen toestemming geeft, dan is het raadzaam om dit eerst via de rechter af te dwingen alvorens u verdere stappen onderneemt om contact en omgang met het kind te bewerkstelligen. Wanneer u het kind hebt erkend, dan bent u immers juridisch ouder en kent de wet u zonder meer het recht op omgang toe. Doet u dit niet als eerst, dan zult u in de procedure voor omgang moeten aantonen dat u family life hebt met het kind. Dit kan problematisch zijn, bijvoorbeeld wanneer u geen family life hebt gehad of daartoe de kans niet hebt gekregen.

Verweer tegen een verzoek tot erkenning is daarentegen uiteraard mogelijk en zal succesvol zijn indien erkenning niet in het belang van het kind is.

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding wordt onder meer verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Echtgenoten hebben van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen geboren vóór of tijdens het huwelijk van hun ouders. Dit verandert niet na echtscheiding tenzij een verzoek daartoe wordt gedaan in verband met bijzondere omstandigheden.

Ouders die niet gehuwd zijn, kunnen zelf samen bij de griffie van de rechtbank laten registreren dat zij het gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen.

Lukt het na scheiding of het uiteengaan niet meer om samen het ouderlijk gezag uit te oefenen, dan kan aan de rechter worden verzocht om het gezamenlijk ouderlijk gezag te beëindigen zodat alleen u voortaan het gezag hebt over uw kind. De rechter hanteert dan het ‘klem of verloren’ criterium, hetgeen kort gezegd betekent dat het kind er slachtoffer van wordt indien de ouders gedwongen worden nog langer samen het ouderlijk gezag uit te oefenen.

Heeft een ouder geen gezag, dan kan aan de rechter worden verzocht om ook met het ouderlijk gezag te worden belast. Ook dan hanteert de rechter het ‘klem of verloren’ criterium. Wil een ouder met gezag samen met een ander die niet de ouder van het kind is het gezamenlijk ouderlijk gezag uitvoeren, dan kan dit ook aan de rechter worden verzocht. Hiervoor gelden andere voorwaarden.

Waarom Douffet Heuts Advocaten?

Douffet Heuts Advocaten heeft de benodigde kennis alsmede jarenlange proceservaring in juridische procedures ter zake tal van familierechtelijke kwesties in huis. Kennis van jurisprudentie in tal van situaties behoort ook tot de deskundigheid van Douffet Heuts Advocaten. Elke zaak is immers anders. Van Douffet Heuts Advocaten krijgt u dan ook adequate bijstand met bijzondere aandacht voor de specifieke aspecten van uw zaak. Dit kenmerkt de expertise van Douffet Heuts Advocaten.

 

De kosten van een advocaat

Juridische bijstand verlenen wij op basis van een uurtarief. Tot de mogelijkheden behoort ook om voor diegenen die on- of minvermogend zijn, een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp in te dienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval is o.a. een eigen bijdrage verschuldigd die afhankelijk is van de hoogte van het inkomen en vermogen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Iedereen kan te maken krijgen met juridische problemen. Een huurgeschil, contracten, ongevallen of echtscheiding, het zijn allemaal zaken waar wij in ons dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen. Daarom staan de adviseurs van Douffet Heuts al sinds 1970 elke werkdag voor u klaar om u te helpen en te woord te staan.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem direct contact op met onze adviseurs