https://www.douffetheuts.nl/partneralimentatie-niet-oneindig/n145c0
 
Partneralimentatie: niet oneindig
30 april 2018
Douffet & Heuts
Dat partneralimentatie een maximale duur kent, is meestal bekend. Ook dat de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger van de alimentatie) en de draagkracht om te betalen door de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) is bij velen bekend.
Partneralimentatie: niet oneindig

Dat partneralimentatie een maximale duur kent, is meestal bekend. Ook dat de hoogte van de partneralimentatie afhankelijk is van de behoefte van de alimentatiegerechtigde (de ontvanger van de alimentatie) en de draagkracht om te betalen door de alimentatieplichtige (degene die moet betalen) is bij velen bekend.                               partneralimentatie

Echter, niet alleen wijzigingen in het inkomen kan leiden tot een aanpassing van de alimentatie, ook een verandering in de leefsituatie kan een wijziging met zich brengen. Het aangaan van een nieuwe relatie leidt bovendien in beginsel geheel tot verval van het recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie heeft kortgezegd als doel om de alimentatiegerechtigde in staat te stellen om na het einde van het huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap in het levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. De maandelijkse lasten lopen immers door. Indien u daarin niet althans niet volledig zelf kunt voorzien, zal uw ex-partner in beginsel een bijdrage moeten betalen.

De maximale duur van partneralimentatie is in beginsel 12 jaren. Deze maximale duur kan korter zijn bij korte huwelijken c.q. geregistreerde partnerschappen en wanneer er geen kinderen zijn. Onder omstandigheden kan de termijn na ommekomst van de maximale duur worden verlengd.

Een eenmaal vastgesteld bedrag hoeft zoals gezegd niet altijd hetzelfde te blijven. Het is mogelijk dat de alimentatie in de tussentijd aanpassing behoeft. Een aanpassing kan gelegen zijn in een wijziging in de financiële situatie dan wel in de leefsituatie van ofwel de alimentatieplichtige ofwel de alimentatiegerechtigde. Steeds moet worden bezien of de alimentatie nog recht doet aan de situatie in het licht van de wettelijke maatstaven.

Echter het recht op alimentatie vervalt wanneer degene die alimentatie ontvangt hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel met een ander samenleeft als ware zij gehuwd. Of van dit laatste sprake is, is vereist dat tussen de alimentatiegerechtigde en zijn of haar partner een affectieve relatie van duurzame aard bestaat, die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Of van een gemeenschappelijke huishouding sprake is, is afhankelijk van diverse omstandigheden: onder meer of er sprake is van een bijdrage in ieders kosten van de gezamenlijke huishouding dan wel of op een andere wijze in elkaars verzorging wordt voorzien.

Van een gemeenschappelijke huishouding of voorzien in elkaars verzorging kan worden gesproken wanneer bijvoorbeeld: er is een feitelijke samenleving, een liefdesverhouding, er worden gezamenlijk boodschappen gedaan, er klusjes in en rondom het huis van de ander worden verricht, vaak samen zijn zowel overdag als in de nacht, de een door de ander naar het werk wordt gebracht althans regelmatig van elkaars voertuigen gebruik wordt gemaakt. Er moet kortgezegd sprake zijn van een zodanige vervlechting van de levens dat gesteld kan worden dat sprake is van een huwelijk.

Wanneer aangenomen wordt dat van het voorgaande sprake is, komt het recht op alimentatie automatisch te vervallen: de alimentatieplichtige hoeft niet langer een bijdrage te betalen in het levensonderhoud. Let wel, dit recht herleeft ook niet meer! Gezien deze verstrekkende gevolgen blijkt uit de rechtspraak dat er voldoende concreet bewijs moet worden aangetoond waaruit dit kan worden aangenomen, de rechter zal het een en ander restrictief uitleggen. Wanneer een of meerdere bovengenoemde omstandigheden zich voordoen, en een samenleving als ware sprake van een huwelijk meer dan aannemelijk is, zal het op de weg van de alimentatiegerechtigde zijn om tegenbewijs hiervan aan te leveren. Het is aldus van belang om op te letten bij hetgeen de feitelijkheden (soms onbedoeld) met zich kunnen brengen, wanneer u als alimentatiegerechtigde juist afhankelijk bent van de alimentatie of wanneer u als alimentatieplichtige vermoedelijk onterecht betaalt.

Twijfelt u of in uw geval eveneens sprake is van het voorgaande, of heeft u het vermoeden dat uw ex-partner samenwoont met een ander als ware zij getrouwd, neem dan contact met ons op. Wij helpen u daarbij graag verder.