https://www.douffetheuts.nl/naleving-van-de-omgangsregeling/n128c0
 
Naleving van de omgangsregeling
1 oktober 2013
Douffet & Heuts
Een omgangsregeling kan in gezamenlijk overleg tot stand komen of door de rechter op verzoek van één van de ouders vastgesteld worden.
Naleving van de omgangsregeling

Naleving van de omgangsregeling

Een omgangsregeling kan in gezamenlijk overleg tot stand komen of door de rechter op verzoek van één van de ouders vastgesteld worden. In het laatste geval is de regeling rechtens afdwingbaar. Dat betekent dat beide ouders de regeling moeten naleven. 

Het komt helaas vaak voor dat één van beide ouders de omgangsregeling niet nakomt. Zo kan bijvoorbeeld de verzorgende ouder weigeren het kind mee te geven aan de andere ouder. Op de eerste plaats dienen ouders samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, wat zijn dan de mogelijkheden om de naleving van de omgangsregeling af te dwingen?

Kort geding en dwangsom

Het is mogelijk om tegen de ‘weigerende’ ouder een kort geding aan te spannen, waarbij een dwangsom kan worden opgelegd voor elke overtreding of niet nakoming van de omgangsregeling. Een kort geding is alleen mogelijk bij een reeds (bij voorkeur schriftelijk) overeengekomen omgangsregeling of bij een door de rechter vastgestelde regeling. De regeling moet immers al ‘bestaan’. Als de rechter een uitspraak doet en een dwangsom vaststelt, dan dient de ‘weigerende’ ouder de opgelegde dwangsom te betalen telkens op het moment dat hij of zij zich niet houdt aan de uitspraak van de rechter. 
Over het algemeen beweegt dit middel de ‘weigerende’ ouder om de omgangsregeling na te komen. Een door de rechter opgelegde dwangsom mag in beginsel niet worden verrekend met kinderalimentatie. In uitzonderlijke gevallen echter kan de rechter de betaling van kinderalimentatie schorsen. In dat geval kan de vraag gesteld worden in hoeverre het opleggen van een dwangsom effectief is en in het belang van het kind is.

Politie
Een andere mogelijkheid is om de hulp van de politie in te roepen. Normaal gesproken zal de politie zich terughoudend opstellen. De reden hiervan is dat de politie niet de taak heeft civielrechtelijke geschillen tussen burgers op te lossen. Daar hebben we immers de burgerlijke rechter voor. Bovendien zal inmenging door de politie vaak niet in het belang van het kind zijn. Een bezoek door de politie kan door het kind als traumatisch worden ervaren. 

Lijfsdwang
Als ultimum remedium kan in sommige gevallen lijfsdwang worden toegepast. Dit houdt in dat de ‘weigerende’ ouder wordt opgesloten in de gevangenis, totdat hij of zij de vereiste medewerking verleend. Lijfsdwang kan daarom steeds opnieuw worden toegepast. Dit middel wordt echter nauwelijks toegepast, omdat dit niet in het belang van het kind wordt geacht. Het kan echter soelaas bieden indien er herhaaldelijk geen gehoor wordt gegeven aan rechterlijke uitspraken en de omgangsregeling pertinent niet wordt nageleefd. 

Mocht u gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, neem dan contact op met één van onze advocaten die samen met u bekijkt welk middel in uw situatie passend en geschikt is.