https://www.douffetheuts.nl/inwerkingtreding-europese-verordening-erfrecht/n90c0
 
Inwerkingtreding Europese verordening erfrecht
1 augustus 2015
Douffet & Heuts
De meeste mensen weten wel wat erfrecht inhoudt en dat het een en ander bij een notaris moet worden geregeld en niet bij een advocaat.
Inwerkingtreding Europese verordening erfrecht

Inwerkingtreding Europese verordening erfrecht

De meeste mensen weten wel wat erfrecht inhoudt en dat het een en ander bij een notaris moet worden geregeld en niet bij een advocaat. Immers, het erfrecht regelt hoe met rechten, plichten, bezittingen en schulden van diegene die is overleden moet worden omgegaan. Er zijn daarvoor wettelijke bepalingen die dit regelen, maar van sommige wettelijke bepalingen mag bij testament worden afgeweken. Erfopvolging kan derhalve plaatsvinden bij versterf (volgens wettelijk systeem) of krachtens uiterste wilsbeschikking (testament).

Zoals hiervoor vermeld is in de praktijk de notaris de aangewezen deskundige om advies over erfrecht te geven. Deze is immers specialist in erfrecht en de daarbij behorende fiscale aspecten: als het om nalaten gaat maar ook wanneer het de afwikkeling van een nalatenschap betreft. Bij de afwikkeling van een nalatenschap is het bovendien een voordeel dat de verdeling die bij notariële akte is geschied, nagenoeg onaantastbaar is.

Uiteraard bestaan er niet alleen in Nederland wetten met betrekking tot erfopvolging, deze bestaan ook in andere landen maar zijn vaak anders dan in Nederland. Het kan daarentegen voorkomen dat bij de afwikkeling van een erfenis er regels van verschillende landen relevant zijn. Denk maar bijvoorbeeld aan mensen met een partner van buitenlandse afkomst, mensen die van plan zijn naar het buitenland te verhuizen al dan niet om te werken en al dan niet tijdelijk of mensen die bezittingen hebben in het buitenland. En dan? Welk recht is van toepassing of welk recht heeft voorrang?

Om verdere conflicten tussen de regels van de verschillende Europese landen zoveel mogelijk te verhelpen is op 17 augustus 2015 de bepalingen van de Europese Verordening erfrecht (Verordening 2012/650/EU) inwerking getreden. De Europese Verordening erfrecht geldt voor bijna alle landen van de Europese Unie (niet voor Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken). De bedoeling is om de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen eenvoudiger te maken.

Zo behelst de verordening uniforme regels met betrekking tot het toepasselijk recht. Deze regels bepalen volgens welk recht de vererving en de afwikkeling van de nalatenschap moet plaatsvinden. Zo is volgens de verordening de hoofdregel dat op een nalatenschap het recht van het land waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had, van toepassing. Verder regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen.

Net als in vele verordeningen kan van voornoemde hoofdregel worden afgeweken, maar dan door bij testament een rechtskeuze uit te brengen. Dit is wel beperkt, omdat volgens de verordening vanaf 17 augustus 2015 alleen nog maar een keuze kan worden gedaan voor het recht van de nationaliteit.

Bovendien wordt het voor notarissen mogelijk om een Europese erfrechtverklaring op te stellen en af te geven. Hiermee kunnen erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten. Voor Nederland geldt dat een notaris met vestigingsplaats in Nederland deze erfrechtverklaring kan afgeven.

Het is altijd goed advies in te winnen als men te maken heeft met internationale aspecten. Deze verordening is ook heel belangrijk voor zogenoemde grenswerkers, zoals deze veelvuldig in onze regio voorkomen, vanwege de hoofdregel en beperkte rechtskeuze! Stof om over na te denken! 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is de notaris de aangewezen te raadplegen persoon. Soms is de afwikkeling van een nalatenschap dat station echter gepasseerd en is er een conflict ontstaan tussen erfgenamen of tussen erfgenamen en onterfden, bijvoorbeeld tussen een aangewezen erfgenaam die geen familie is en een onterfd kind die aanspraak maakt op de legitieme portie. Het kan dan voorkomen dat het geschil in rechte moet worden beslecht. U doet er dan goed aan ook een advocaat te raadplegen en in te schakelen om u in rechte te vertegenwoordigen. Erfrecht is immers complex.

Ons kantoor kan u hierin bijstaan. Hebt u een geschil over erfrecht, nalatenschap e.d., schroom dan niet om contact met ons op te nemen.