https://www.douffetheuts.nl/het-concurrentiebeding-in-het-arbeidsrecht/n201c0
 
Het concurrentiebeding in het arbeidsrecht
31 augustus 2021
Douffet & Heuts
Het arbeidsrecht biedt werkgevers de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers. Maar mag dit zomaar in iedere arbeidsovereenkomst?
Het concurrentiebeding in het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht biedt werkgevers de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers. Maar mag dit zomaar in iedere arbeidsovereenkomst?

Allereerst: wat is een concurrentiebeding nu precies? Een concurrentiebeding is een passage in de arbeidsovereenkomst waarin is opgenomen dat een werknemer niet - of enkel tegen betaling van een boete - mag overstappen naar een concurrerend bedrijf, dan wel een eigen bedrijf mag beginnen dat dezelfde producten of diensten levert als de (voormalig) werkgever. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekozen wanneer de werknemer in zijn functie over bepaalde bedrijfsgevoelige informatie van de (voormalig) werkgever kan beschikken, welke informatie het bedrijf niet in handen van een concurrent wil laten belanden. Denk hierbij aan kennis over een bepaalde werkwijze, een productieproces of kennis over (waardevolle) klantrelaties.

Maar mag dit zomaar in iedere arbeidsovereenkomst worden opgenomen?

Het antwoord op deze vraag is nadrukkelijk nee, dat mag in beginsel niet in iedere overeenkomst.
Een concurrentiebeding mag enkel in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen wanneer de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd én de werkgever de overeenkomst heeft gesloten met een meerderjarige werknemer.

Op het vorenstaande geldt echter wel een uitzondering.

Een concurrentiebeding mag namelijk wel worden opgenomen in een tijdelijke overeenkomst wanneer de werkgever voldoende motiveert waarom dit beding noodzakelijk is. Uit deze motivering moet dan blijken dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Verder zijn er nog een aantal vereisten waar het concurrentiebeding aan moet voldoen, teneinde te kunnen spreken van een rechtsgeldig concurrentie beding:

  • Het moet gaan om een werkgever-werknemer relatie. Een concurrentiebeding mag dus niet worden opgenomen wanneer degene die de werkzaamheden uitvoert dit doet in zijn hoedanigheid van zzp’er;
  • Het concurrentiebeding mag enkel gelden voor de periode ná de arbeidsovereenkomst;
  • De verboden werkzaamheden dienen expliciet te worden bepaald;
  • Het concurrentiebeding dient schriftelijk te zijn overeengekomen, waarbij de handtekening van de werknemer bepalend is. Het gaat er namelijk om dat de werknemer op de hoogte wordt gesteld van het concurrentiebeding, dat het voor werknemer duidelijk is wat het beding inhoudt, dat de werknemer een goede overweging kan maken of hij hier wel of niet mee akkoord wil gaan en dat de werknemer eventueel advies kan inwinnen van een deskundige. Het concurrentiebeding moet vervolgens persoonlijk met de werknemer worden afgesproken, zodat er met hem persoonlijk een overeenkomst tot stand komt.

Maar zelfs wanneer aan al deze vereisten is voldaan, hoeft de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding niet vast te staan. Zo kan een rechter een beding in zijn geheel vernietigen wanneer dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, of gedeeltelijk vernietigen indien, in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door het concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld.

Daarnaast kan de werkgever aan een concurrentiebeding geen rechten ontlenen, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

De rechter kan tevens bepalen dat de werkgever aan de werknemer, wanneer laatstgenoemde in belangrijke mate wordt belemmerd om anders dan in dienst van de werkgever werkzaam te zijn, voor de duur van de beperking een vergoeding moet betalen. De rechter stelt de hoogte van deze vergoeding met het oog op de omstandigheden van het geval naar billijkheid vast. De vergoeding is niet verschuldigd, indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Zowel werkgever als werknemer moeten derhalve enige voorzichtigheid betrachten bij het overeenkomen van een concurrentiebeding.

Heeft u vragen over een concurrentiebeding? Of bent van plan een concurrentiebeding overeen te komen en heeft u graag nader advies? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers. Dit kan ook via Whatsapp. App uw vraag naar 046-4206400 en wij gaan voor u aan de slag!