https://www.douffetheuts.nl/familiezaken-vanuit-de-beleving-van-het-kind/n141c0
 
Familiezaken: vanuit de beleving van het kind
3 april 2018
Douffet & Heuts
Dagelijks behartigen wij de belangen van onze cliënten in zaken betreffende het personen- en familierecht. Dit is het onderdeel van ons burgerlijk recht dat zich bezighoudt met kwesties in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.
Familiezaken: vanuit de beleving van het kind

Dagelijks behartigen wij de belangen van onze cliënten in zaken betreffende het personen- en familierecht. Dit is het onderdeel van ons burgerlijk recht dat zich bezighoudt met  kwesties in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Denk hierbij aan o.a. echtscheidingen, problematiek met betrekking tot het ouderlijk gezag over kinderen, de hoofdverblijfplaats van kinderen na het uiteengaan van partijen en de omgang tussen niet-verzorgende ouders en hun kinderen. 

Het familierecht gezag omgang kinderalimentatie advocaatmoeten omgaan met dergelijke kwesties heeft vaak zijn emotionele weerslag op onze cliënten: de man, de vrouw, de vader of de moeder. Cliënten doen een beroep op onze kennis en kunde om hun belangen hierin zo goed mogelijk te laten vertegenwoordigen. Maar hoe zit het dan met de kinderen van onze cliënten? Wie komt er voor hen op? Er moeten immers allerlei beslissingen worden genomen (al dan niet door een rechter) en vaak raken deze beslissingen de kinderen nog het meest. De ouders zijn meestal met elkaar in conflict, waardoor het gevaar dreigt dat de belangen van het kind ondergesneeuwd raken. Hoe wordt hier in de praktijk mee omgegaan? En hebben deze kinderen zelf ook een stem?

Kinderrechten

Vooropgesteld wordt dat een kind inderdaad zelf ook een stem heeft wanneer het gaat over kwesties die hem of haar raakt, bijvoorbeeld over waar zijn of haar hoofdverblijf moet zijn en hoe de omgangsregeling met zijn of haar ouders eruit moet komen te zien. Dit volgt uit artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind. Onder ouders in Nederland (en soms ook bij de kinderen zelf) heerst hierover echter wel een groot misverstand. Zo wordt vaak opgemerkt dat “wanneer mijn zoon twaalf jaar is mag hij zelf kiezen waar hij woont” en “als mijn dochter twaalf jaar wordt, dan mag zij zelf bepalen of zij nog omgang wil met haar vader”. Neen! Artikel 809 Rechtsvordering bepaalt slechts dat een minderjarige van twaalf jaar of ouder de gelegenheid moet krijgen om zijn of haar mening kenbaar te maken aan de rechter. Dit verschilt uiteraard wezenlijk met iets zelf mogen beslissen. Dat laatste is en blijft immers de taak van de rechter, die in zijn oordeel de belangen en standpunten van alle betrokken partijen meeweegt.

Overigens is het ook niet zo dat enkel minderjarigen van twaalf jaar of ouder een stem hebben. Zo bepaalt artikel 809 Rechtsvordering eveneens dat de rechter minderjarigen die deze leeftijd nog niet hebben bereikt, de gelegenheid kan worden gegeven om hun mening kenbaar te maken. Waar kinderen van twaalf jaar of ouder doorgaans gehoord worden door de rechter op de rechtbank, zal dit bij jongere kinderen minder vaak het geval zijn. Indien aan hen de gelegenheid wordt geboden om hun mening kenbaar te maken, gebeurt dit bijvoorbeeld vaak door het sturen van een brief aan de rechter.

Bijzondere curator

Voorts kent ons rechtstelsel tevens de mogelijkheid van het benoemen van een bijzondere curator. Een bijzondere curator komt op voor de belangen van het kind, wanneer het gaat om zijn of haar verzorging, opvoeding of vermogen. Dit gebeurt meestal in zaken waarbij ouders voortdurend met elkaar in conflict blijven en het gevaar bestaat dat het belang van het kind in de knel komt. Het komt ook voor dat een bijzondere curator benoemd wordt als het kind zelf een conflict heeft met (een van) zijn ouders.

De bijzondere curator zal proberen te bemiddelen tussen de ouders (in het belang van het kind), of tussen het kind en de ouders. Indien dit niet tot resultaat leidt en de procedure dient te worden voortgezet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator het kind in de rechtszaak.

Een misverstand is dat de bijzondere curator dan slechts de stem of mening van het kind naar voren kan of mag brengen en daarmee als het ware in de plaats van het kind treedt. Dit is niet het geval. Hoewel de bijzondere curator inderdaad gesprekken voert met het kind om te kijken wat deze het liefst zou willen, bekijkt deze de kwestie veel breder. Zo zal hij of zij tevens spreken met de ouders en eventueel derden zoals bijvoorbeeld school en aan de hand van deze gesprekken, de situatie en overige beschikbare informatie bij de rechter aangeven wat volgens hem of haar in het belang van het kind is. De taak van een bijzondere curator is dus om op te komen voor het kind, maar dit is iets anders dan slechts aangeven wat het kind zelf wil. Zeker als dat laatste – hoewel het kind dit zelf wel graag zou willen - niet eens in zijn of haar belang zou zijn.  

Advocaat

Terug naar onze taak als uw advocaat. Wij zijn van mening dat ook advocaten de belangen van het kind niet uit het oog mogen verliezen. U doet een beroep op onze kennis en kunde en wenst dat wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Een veel voorkomende uitspraak is dat advocaten in het familierecht partijen graag verdeeld houden en niet zoeken naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Dit is – wat ons betreft – geen juist beeld. Uiteraard behartigen wij uw belangen in het bijzonder, maar hebben wij daarbij ook oog voor de gezinsbrede belangen. Die spelen in het familierecht immers een grote rol en zeker wanneer uw kinderen hierbij betrokken zijn. Wij zijn aan het einde van de zaak klaar met elkaar, maar u moet als ouders met elkaar en met uw kind verder. Wanneer u bij ons aanklopt voor juridische bijstand, kunt u er dan ook van op aan dat wij niet enkel uw belangen, maar ook die van uw kinderen zullen meenemen.