https://www.douffetheuts.nl/facebook-en-wraakporno-update/n79c0
 
Facebook en wraakporno update!
1 maart 2016
Douffet & Heuts
Weet u nog? Ons artikel over het privé(seks)leven van een 21-jarige vrouw dat op Facebook te grabbel werd gegooid door een (tot op heden nog steeds!) anoniem persoon?
Facebook en wraakporno update!

Facebook en wraakporno update!

Weet u nog? Ons artikel over het privé(seks)leven van een 21-jarige vrouw dat op Facebook te grabbel werd gegooid door een (tot op heden nog steeds!) anoniem persoon? Op 25 juni 2015 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam dat Facebook, door de vrouw niet de persoonsgegevens van de dader te verstrekken, onzorgvuldig en onrechtmatig handelde. Facebook werd veroordeeld tot het verschaffen van openheid van zaken. En indien Facebook daartoe niet (meer) in staat is (zoals zij zelf stelt), dient een onafhankelijke derde daar onderzoek naar te verrichten.

Een tijdje later lieten wij u weten dat Facebook de persoonsgegevens inderdaad niet verstrekte aan de vrouw. Wij zetten onze vraagtekens bij deze weigerachtige houding van Facebook.  

Omdat tussen Facebook en de vrouw geen overeenstemming bereikt kon worden over welke deskundige het onderzoek moet verrichten, stonden partijen op 6 november 2015 opnieuw tegenover elkaar bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. In dit tweede kort geding moest de voorzieningenrechter bepalen welke deskundige ingeschakeld zou worden om het standpunt van Facebook te onderzoeken. Opnieuw vroegen wij ons af waarom Facebook de zaak alleen maar bleef frustreren door niet akkoord te gaan met de door de vrouw voorgestelde deskundige. Is Facebook inderdaad bang om een kijkje in haar keuken te geven, zoals Peter R. De Vries al stelde?

Vandaag zou de voorzieningenrechter zijn of haar oordeel uitspreken. Dat blijkt echter niet meer nodig, omdat partijen na lang discussiëren toch een schikking hebben bereikt. Partijen zijn overeengekomen dat zowel de door de vrouw aangedragen deskundige, alsook de door Facebook aangedragen deskundige onderzoek gaan verrichten. En dat is goed nieuws voor de vrouw! Immers, het lang verwachte onderzoek kan nu eindelijk opgestart worden en levert haar hopelijk meer duidelijkheid op over wat er precies is gebeurd en nog belangrijker: wie het privéleven van de vrouw zo te grabbel heeft gegooid. Wellicht dat de uitkomst van het onderzoek de vrouw tevens nog in de gelegenheid stelt om rechtsmaatregelen te treffen jegens de dader.

Zie ook:

Ontslag op staande voet vanwege WhatsApp-berichten?