https://www.douffetheuts.nl/een-tasje-van-0-03-cent-ontvreemden-reden-voor-ontslag/n179c0
 
Wie het nieuws en/of social media volgt, zal het niet ontgaan zijn: een bekende discounter heeft een vulploegmedewerker op staande voet ontslagen, omdat hij een plastic tasje van € 0,03 zou hebben meegenomen zonder dit te betalen. De werknemer besluit het ontslag aan te vechten. Reden om in het ontslag op staande voet te duiken, want hoe zat dat ook alweer?
Een tasje van € 0,03 cent “ontvreemden”: reden voor ontslag?

Wie het nieuws en/of social media volgt, zal het niet ontgaan zijn: een bekende discounter heeft een vulploegmedewerker op staande voet ontslagen, omdat hij een plastic tasje van € 0,03 zou hebben meegenomen zonder dit te betalen. De werkgever stelt de werknemer meerdere kansen te hebben geboden het tasje alsnog te betalen, maar de werknemer zou dit hebben geweigerd. De werknemer zegt op zijn beurt dat dit niet juist is, en dat zijn werkgever enkel een reden voor ontslag heeft gezocht. De werknemer stond namelijk op het punt een contract voor onbepaalde tijd te krijgen. De werknemer besluit het ontslag aan te vechten. Reden om in het ontslag op staande voet te duiken, want hoe zat dat ook alweer?

Ontslag op staande voet is mogelijk wanneer een werknemer zich ernstig misdraagt op het werk. Wanneer een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, dient dit ontslag aan bepaalde voorwaarden te voldoen:

  1. er moet sprake zijn van een dringende reden;
  2. het ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven;
  3. de dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld aan de werknemer.

Een dringende reden (1) wordt bijvoorbeeld aangenomen in de gevallen van diefstal, fraude of werkweigering. Per geval zal moeten worden bekeken of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden. Hoewel het bij enkele gevallen (en ook bij diefstal) evident is dat er sprake is van een dringende reden, is het in veel gevallen - zoals ook in bovenstaande casus = niet altijd zo zwart/wit. Er moet worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Zo is de aard en de ernst van de door de werkgever aangemerkte dringende reden van belang, alsmede de aard van de dienstbetrekking, de duur daarvan en de wijze waarop de werknemer daaraan invulling heeft gegeven. Ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer zoals leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer zouden hebben, dienen te worden meegewogen.

Indien er ontslag op staande voet volgt, dient dit altijd onverwijld (2) te geschieden. De werkgever dient direct na het incident of de verwijtbare gedraging over te gaan tot het geven van ontslag op staande voet. De werkgever kan hier dus niet pas een paar dagen later mee aankomen. Verder heeft de werknemer het recht om te weten waarop het ontslag op staande voet is gebaseerd, de dringende reden moet dan ook direct worden medegedeeld aan de werknemer (3). Voor de werknemer moet duidelijk zijn waarom hij wordt ontslagen, dit om zijn positie te kunnen bepalen en te weten waartegen hij zich moet verzetten.

Ontslag op staande voet heeft uiteraard grote gevolgen voor een werknemer. Niet alleen verliest de werknemer zijn baan, doch in geval van ontslag op staande voet kan men in beginsel ook geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Het is dan ook verstandig dat de werknemer in voornoemde casus heeft besloten het ontslag op staande voet aan te vechten. Als het ontslag op staande voet immers niet voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden, dan bestaat er grote kans dat het aanvechten daarvan succesvol is. Dit blijkt ook uit de rechtspraak. Zo werd in geval van een werknemer van een cateringbedrijf, die vanwege het proeven - en volgens de werkgever “onrechtmatig toe-eigenen van voedsel” - op staande voet was ontslagen, door de kantonrechter geoordeeld dat dit geen reden voor ontslag op staande voet was (ECLI:NL:RBNHO:2018:11779). Ook het door een werknemer weggeven van proefjes en gifts bij de aankoop van een parfum aan een familielid, is volgens de kantonrechter geen reden voor ontslag op staande voet (ECLI:NL:RBNHO:2017:11433). Dit is slechts een kleine greep uit de vele uitspraken.  

Indien u uw ontslag op staande voet wenst aan te vechten, is het raadzaam tijdig juridisch advies in te winnen over de mogelijkheden. Zeker nu in geval van een ontslag op staande voet binnen twee maanden een procedure moet zijn opgestart bij de kantonrechter.

Heeft u problemen met uw werkgever, bent u ontslagen op staande voet of vreest u om een andere reden dat er een ontslag aankomt? Neem dan contact met ons op, onze arbeidsrechtspecialisten staan u graag te woord!